Hayata Gülen Gözlerle Bakın!
Kişisel Verileri Koruma Kanunu


BİLGİLENDİRME METNİ

1. Bilgilendirme Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz Taşeli Göz Merkezi müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından müşterilerin Taşeli Göz Merkezi tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesini hedeflenmektedir.

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Müşterilere ait kişisel veriler, Taşeli Göz Merkezi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Taşeli Göz Merkezi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Taşeli Göz Merkezi’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Taşeli Göz Merkezi’nin ve Taşeli Göz Merkezi ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

3. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel veriler, Taşeli Göz Merkezi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Taşeli Göz Merkezi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Taşeli Göz Merkezi’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Taşeli Göz Merkezi'nin ve Taşeli Göz Merkezi ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Taşeli Göz Merkezi Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından kanunen belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Taşeli Göz Merkezi, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Taşeli Göz Merkezi'nin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et